امروز دوشنبه, ۲۷ خرداد , ۱۳۹۸

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی-دکتر فرشی

محاسبات عددی-آقای صفارزاده

معادلات دیفرانسیل- دکتر مدرس

ریاضی عمومی ۲-دکتر فاتحی نیا

ریاضی عمومی۱- خانم جهری